Zaměstnanci Domova pro seniory Krásné Březno, p.o. jsou plně kvalifikovaní dle zákonných norem a nadále se ve své odbornosti vzdělávají. Zaměstnanci přistupují ke klientům vždy s důstojností a s respektováním jejich osoby při respektování práv klientů. Zaměstnanci postupují vždy dle etického kodexu zaměstnance.

Etický kodex je souborem morálních norem, pracovního chování a zaměstnanecké kultury zaměstnance. Pravidla etického chování zaměstnanců se projevují ve vztahu ke klientům, ke svému zaměstnavateli, ke svým spolupracovníkům, ve vztahu ke svému povolání, odbornosti a ve vztahu ke společnosti.

Etický kodex zaměstnance je součástí vnitřních norem Domova pro seniory Krásné Březno, p.o. a je pro všechny zaměstnance závazný. 

  • Každý zaměstnanec plní své pracovní povinnosti
  • Každý zaměstnanec se chová a jedná tak, aby přispěl k dobrému jménu domova
  • Každý zaměstnanec dbá na slušné vystupování
  • Každý zaměstnanec dodržuje standardy kvality péče a služeb
  • Každý zaměstnanec dbá na zachování důstojnosti klienta
  • Každý zaměstnanec zachovává individuální přístup ke klientovi
  • Každý zaměstnanec respektuje vlastní vůli klienta
  • Každý zaměstnanec zachovává mlčenlivost
  • Každý zaměstnanec respektuje soukromí klienta
  • Žádný zaměstnanec nesmí diskriminovat žádného klienta