Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové, sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci vyžadující  celodenní 24hodinovou  péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí ani využívat jiných typů služeb. Služba je individuálně plánovaná tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost uživatele a vazba na blízké osoby a veřejné služby.


Cíle

-        docílit maximální spokojenosti klienta ve všech oblastech péče
-        docílit toho, aby se klienti v Domově pro seniory cítili bezpečně
-        podpora a pomoc v soběstačnosti klienta
-        aktivní podpora v partnerství rodin a osob blízkých klienta
-        dodržování lidských a občanských práv klientů
-        dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců Domova pro seniory


Cílová skupina

Přijímáme zájemce od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou 24hodinovou odbornou pomoc druhého člověka při každodenních činnostech a úkonech a nelze již tuto pomoc zajišťovat blízkými či terénními sociálními službami v jejich domácnosti.

Domov může odmítnout uzavření smlouvy v souladu s § 91 zákona odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, § 36 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, platnou registrací Domova a veřejným závazkem Domova s uvedením cílové skupiny a okruhem osob, kterým není služba určena.

Jedná se zejména o osoby:

·        jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,

·        jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

·        s akutním infekčním onemocněním,

·        jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

·        zcela nevidomé,

·        drogově závislé,

·        s Alzheimerovou chorobou a jinými středně těžkými či vyššími stupni demence.

Pro tyto klienty jsou určena jiná pobytová zařízení poskytující sociální služby, např. domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením či zdravotnická zařízení. 

Zásady poskytování služeb

-     zachování soukromí klientů
-     respektování lidské důstojnosti
-     podpora nezávislosti a soběstačnosti
-     respektování osobnosti, názorů a přání klienta
-   profesionalita

Platnost od 1.7. 2017                                                                                Ing. Jaroslav Marek
                                                                             ředitel Domova pro seniory Krásné Březno