Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Označení Obsah položky
1. Název Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
viz Zřizovací listina Statutárního města Ústí nad Labem, Registrace pro poskytování sociálních služeb
3. Organizační struktura viz Organizační řád
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Rozcestí 798/9
400 07 Ústí nad Labem
4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvu
Rozcestí 798/9
400 07 Ústí nad Labem
4.3 Úřední hodiny pondělí – pátek
8.00 – 15.00
4.4 Telefonní čísla Ústředna: 472 733 058
Ústředna GSM brána: 607 091 298, 607 091 301
Službu konající zdravotní sestra:
tel.: +420 724 068 864 (nepřetržitá služba)
tel.: +420 725 516 247 (služba 7h - 19h)
4.5 Čísla faxu není
4.6 Adresa internetové stránky www.dpskb.cz
4.7 Adresa    e-podatelny email: info@dpskb.cz
ID datové schránky: 96bw7u6
4.8 Další elektronické adresyIng. Jaroslav Marek, ředitel
email: reditel@dpskb.cz

Ladislava Svatošová, koordinátor péče - zástupkyně ředitele
email: info@dpskb.cz

sociální pracovnice
email: domov@dpskb.cz

Renata Grosmanová, účetní pro sociální oblast (platby)
email: uhrady@dpskb.cz

Dana Benešová, vrchní sestra
email: vrchni@dpskb.cz
 4.9 Veřejné zakázky https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_324.html

5. Případné platby lze poukázat 3762890277/0100
Účet je určen pro příjem plateb dle smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené s klienty Domova pro seniory Krásné Březno, p.o., příspěvku na péči, atd. VS je rodné číslo klienta. Ve zprávě pro příjemce se uvádí identifikace platby např. „úhrada, vklad na depozitní účet klienta, atd." Tyto platby je možné v provozních hodinách uskutečnit i hotově na adrese úřadovny.
6. IČ 44555334
7. DIČ Povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina
Organizační řád
Dokumentace požární ochrany
Dokumentace BOZP
Platový řád
Pracovní řád
Zásady pro čerpání prostředků FKSP
Poskytování cestovních náhrad
Pokladní řád
Směrnice pro hospodaření s majetkem
Směrnice o účetnictví
Směrnice o oběhu účetních dokladů
Směrnice o finanční kontrole příspěvkové organizace
Spisový, archivní a skartační řád
Směrnice o poskytování informací
8.2 Rozpočet Schválený návrh rozpočtu p.o. na rok 2021; Schválený návrh střednědobého výhledu p.o. na roky 2022 - 2023; Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2020
9. Žádosti o informace Informace, se poskytují dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění a Směrnice o poskytování informací
10. Příjem žádostí a dalších podání Dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění a Směrnice o poskytování informací.
11. Opravné prostředky Dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění a Směrnice o poskytování informací.
12. Formuláře Žádost o poskytnutí informace
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Postupy nejsou vydány.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím níže uvedeného odkazu:
www.mvcr.cz
14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy nejsou vydány.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací viz Sazebník úhrad za poskytnutí informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Nebylo vydáno usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Nejsou licenční smlouvy.
16.2 Výhradní licence Nejsou licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. viz Výroční zpráva za rok 2020