Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem.
viz ↓ Zřizovací listina Statutárního města Ústí nad Labem
3. Organizační struktura viz ↓ Organizační struktura
4. Kontaktní spojení -
4.1 Kontaktní poštovní adresa Rozcestí 798/9
400 07 Ústí nad Labem
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Rozcestí 798/9
400 07 Ústí nad Labem
4.3 Úřední hodiny pondělí – pátek
8.00 – 15.00
4.4 Telefonní čísla Ústředna: 472 733 058
Ústředna GSM brána: +420 607 091 298, +420 607 091 301
Službu konající zdravotní sestra:
tel.: +420 724 068 864 (nepřetržitá služba)
tel.: +420 725 516 247 (služba 7h - 19h)
4.5 Adresa internetových stránek www.dpskb.cz
4.6 Adresa podatelny Rozcestí 798/9
400 07 Ústí nad Labem
4.7 Elektronická adresa podatelny

email: info@dpskb.cz

Ing. Jaroslav Marek, ředitel
email: reditel@dpskb.cz

Bc. Ladislava Svatošová, koordinátor péče - zástupkyně ředitele
email: info@dpskb.cz

Ing. Eva Zarcká, sociální pracovnice
email: domov@dpskb.cz

Renata Grosmanová, účetní pro sociální oblast (platby)
email: uhrady@dpskb.cz

Dana Benešová, vrchní sestra
email: vrchni@dpskb.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 96bw7u6

5. Případné platby lze poukázat 3762890277/0100
Účet je určen pro příjem plateb dle smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené s klienty Domova pro seniory Krásné Březno, p.o., příspěvku na péči, atd. VS je rodné číslo klienta. Ve zprávě pro příjemce se uvádí identifikace platby např. „úhrada, vklad na depozitní účet klienta, atd.“ tyto platby je možné v provozních hodinách uskutečnit hotově na adrese úřadovny.
6. IČO 44555334
7. Plátce daně z přidané hodnoty Povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina
Organizační řád
Dokumentace požární ochrany
Dokumentace BOZP
Platový řád
Pracovní řád
Zásady pro čerpání prostředků FKSP
Poskytování cestovních náhrad
Pokladní řád
Směrnice pro hospodaření s majetkem
Směrnice o účetnictví
Směrnice o oběhu účetních dokladů
Směrnice o finanční kontrole příspěvkové organizace
Spisový, archivní a skartační řád
Směrnice o poskytování informací
8.2 Rozpočet viz ↓ Návrh rozpočtu na rok 2024
viz ↓ Návrh střednědobého výhledu na roky  2025-2026
9. Žádosti o informace Informace, se poskytují dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění a Směrnice o poskytování informací.
viz ↓ Směrnice o poskytování informací
10. Příjem podání a podnětů Dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění a Směrnice o poskytování informací.
11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější
používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
Zákon 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím níže uvedeného odkazu:
www.mvcr.cz
11.2 Vydané právní
předpisy
Právní předpisy nejsou vydány.
12. Úhrady za
poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací viz ↓ Sazebník úhrad za poskytnutí informací
12.2 Usnesení
nadřízeného orgánu o
výši úhrad za poskytnutí informací
Nebylo vydáno usnesení o výši úhrad.
13. Licenční smlouvy -
13.1 Vzory licenčních
smluv
Nejsou licenční smlouvy.
13.2 Výhradní licence Nejsou licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím viz ↓ Výroční zpráva za rok 2023

Dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 03. 2022 Směrnice o poskytování informací .pdf 4 MB Stáhnout
03. 12. 2021 Organizační struktura .pdf 233 kB Stáhnout
01. 03. 2022 Sazebník úhrad za poskytnutí informací .pdf 152 kB Stáhnout
03. 12. 2021 Zřizovací listina .pdf 3 MB Stáhnout

Rozpočet

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
08. 12. 2023 Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023 .pdf 468 kB Stáhnout
08. 12. 2023 Rozpočet na rok 2024 .pdf 330 kB Stáhnout
08. 12. 2023 Střednědobý výhled na roky 2025-2026 .pdf 455 kB Stáhnout

Výroční zpráva

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
11. 01. 2024 Výroční zpráva 2023 .pdf 309 kB Stáhnout

Poskytnuté informace

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
top