Aktuální pravidla pro návštěvy v Domově seniorů od 13.12.

27. 12. 2021
Na základě platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne
19.8.2020, 27.10.2021 a 18.11.2020 stanovuji v termínu od 13. 12. 2021 možnost návštěv
klientů dle níže uvedených možností a podmínek:  Návštěvní doba je denně v době od 15.00 - 18.00 hod.
Vážení,
jsem si vědom toho, že kontakt se svými blízkými patří mezi základní potřeby každého z nás.  I přes očkování klientů a zaměstnanců však riziko nákazy Covid-19 zcela nezmizelo. Stále tak provádíme veškerá režimová opatření dle vlastního posouzení rizika, dle nařízení Krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví ČR a dle Usnesení vlády České republiky. Mohu Vás ubezpečit, že tuto situaci s nasazením všech zaměstnanců zvládáme.

Na základě platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne
19.8.2020, 27.10.2021 a 18.11.2020 stanovuji v termínu od 13. 12. 2021 možnost návštěv
klientů dle níže uvedených možností a podmínek:

Návštěvní doba je denně v době od 15.00 - 18.00 hod.

Na pokoji klienta a ve venkovním prostoru domova pro seniory

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele s výjimkou dítěte
do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující
podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14
dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování
se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou
působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat
údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby,
která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z
písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené
izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní, nebo nestanoví-li poskytovatel sociálních služeb v případech zřetele hodných organizačním opatřením
jinak; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat
návštěvu při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
Další podmínky a upřesnění pro návštěvu:
- návštěva může mít nejvíce dvě osoby,
- osoba navštěvující uživatele může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy
používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %
dle příslušných norem [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let
věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,
- povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na osoby, které nemohou mít ze
závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku
nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto
skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný
ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení
specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná
osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,
- povinnost použití ochranného prostředku dýchacích cest se nevztahuje na pobyt ve
venkovním prostoru domova pro seniory,
- ochranný prostředek dýchacích cest domov pro seniory neposkytuje a testování návštěv
neprovádí,
- při vstupu si všechny osoby návštěvy vydezinfikují ruce a bude jim bezdotykově změřena
teplota. Při teplotě 37,5 0 C a vyšší nebo jiném pozitivním příznaku nemoci (suchý kašel,
obtížné dýchání) nebude umožněn vstup,
- do areálu domova je omezen vjezd vozidel s výjimkou vozidel převážející osoby
s průkazem ZTP nebo ZTP/P, k parkování tak použijte parkoviště v okolí domova.
Další možnost setkání pro rodiny klientů trvale upoutaných na lůžko
- Setkání lze umožnit virtuálně pomocí tabletu a aplikace Skype.
Chtěl bych zdůraznit, že tyto možnosti návštěv a podmínky pro jejich uskutečnění byly
provedeny s ohledem na potřebu kontaktu klientů domova se svými blízkými a dle
provozních možností. Žádám proto o pochopení a absolvování všech procedur. Cílem nás
všech je ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

Pravidla pro předání balíčků

Pokud budete chtít klientovi předat balíček s věcmi nepodléhající zkáze, je možné ho přinést
a předat na vrátnici domova každý den od 10.00 do 16.00 hodin. Balíček bude vydezinfikován
a klientovi předán nejpozději následující den do 12.00 hodin.
V případě dotazů na své blízké se obracejte na sociální pracovnice domova ve dnech po – pá
od 9.00 do 16.00hodin. Tel. 724 086 945, 603 179 678. Je slušností respektovat soukromí a
nevolat mimo určené dny a čas.
Děkuji za pochopení

Ing. Jaroslav Marek
ředitel
 

Dokumenty ke stažení